Regulamin

Definicje

§1.1 Operator - jednoosobowa działalność gospodarcza Jakub Paprocki Codeland z siedzibą w Prądkach 86-005 przy ul. Nefrytowej 4, NIP: 554-29-59-196, z którym Użytkownik może skontaktować na skrzynkę pocztową email [email protected]

§1.2 Bio - spraparowany przez Użytkownika publiczny profil, zawierający m.in avatar; nazwę; nazwę użytkownika; opis; linki do jego treści w internecie; FAQ; kody rabatowe; dostępny pod unikalnym adresem URL w domenie moje.bio np. moje.bio/nazwa_uzytkownika

§1.3 moje.bio (Serwis) - agregatorów linków internetowych, serwis dostępny pod domeną moje.bio prowadzony w języku polskim przez Operatora, umożliwiający stworzenie publicznego Bio przez jego użytkowników, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

§1.4 Gość - dowolna osoba lub podmiot odwiedzająca i przeglądająca Bio.

§1.5 Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje rejestracji Konta, tworzy i zarządza Bio.

§1.6 Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1.7 Konto - przydzielony Użytkownikowi po zalogowaniu (i uprzedniej rejestracji), identyfikowany za pomocą adresu e-mail moduł Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

§1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§1.9 Usługi Odpłatne - odpłatne usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: pakiet premium.

§1.10 Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników;

Postanowienia ogólne

§2.1 Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności.

§2.2 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu moje.bio oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§2.3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie ukończyły wieku 16 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy mogą zostać upomniani o konieczność wyrażenia zgody przez ich prawnego opiekuna.

§2.4 Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu oraz popularną przeglądarką internetową.

§2.5 Absolutnie zabronione jest zbieranie i przetwarzanie danych zawartych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania.

§2.6 Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, zdjęć, obrazów czy oznaczeń udostępnionych w Serwisie.

§2.7 Operator oraz Użytkownik nie jest zobowiązany do publikacji informacji ani treści w Serwisie i może usuwać je według własnego uznania za powiadomieniem lub bez powiadamiania.

§2.8 Operator ma prawo dodania, zamiany i aktualizacji funkcjonalności dostępnych w Serwisie w każdym momencie.

§2.9 Operator ma prawo do wprowadzania zmian w szablonie Serwisu.

§2.10 Użytkownik ma prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie Bio tylko za pomocą udostępnionych przez Operatora narzędzi.

§2.11 Nie wolno publikować treści zawierających wirusy komputerowe, robaki lub inne szkodliwe kody;

§2.12 Zabrania się poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, rozszyfrowywać lub w inny sposób próbować odtworzyć kod źródłowy Serwisu lub powiązanych technologii, które nie są oprogramowaniem otwartym (open source);

§2.13 Nie należy sugerować i oświadczać, że Użytkownik jest związany lub polecany przez moje.bio bez wyraźnej zgody Operatora.

§2.14 Nie należy wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, odsprzedawać czy w jakikolwiek inny sposób komercjalizować usług Serwisu lub powiązanych danych lub dostępu do usług Serwisu bez zgody Operatora;

§2.15 Niedozwolone jest monitorowanie dostępności, wyników czy funkcjonalności usług Serwisu w celach działalności konkurencyjnej;

§2.16 Zakazuje się tworzenie „ramek”, „kopii lustrzanych” lub w inny sposób symulowanie wyglądu lub funkcjonalności usług Serwisu;

§2.17 Nie należy ingerować w działanie Serwisu i obciążać go bezzasadnie (np. przez przesyłanie spamu, atak typu odmowa usługi, wirusy, algorytmy gier);

§2.18 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z jakichkolwiek metod kontaktu w celu w jakim zostały udostępnione.

Konto

§3.1 Utworzenie Konta jest wymagane tylko w przypadku gdy Użytkownik chce stworzyć i zarządzać Bio.

§3.2 Założenie Konta wiąże się z:

  • akceptacją Polityki cookies, Polityki prywatności i Regulaminu;
  • podaniem w formularzu adresu e-mail;
  • podaniem trudnego i poufnego hasła;
  • posiadaniem przynajmniej 16 lat, w innym przypadku zgody prawnego opiekuna

§3.3 Po wypełnieniu formularza, o którym była mowa powyżej Serwis wyśle na podany adres email wiadomość służącą do aktywacji Konta, wraz z innymi wymaganymi prawem informacjami.

§3.4 Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

§3.5 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

§3.6 Zakazuje się korzystania z tymczasowych skrzynek pocztowych.

§3.7 Konto Użytkownika może zostać w każdej chwili przez niego zamknięte. Proszę o wysłanie żądania na adres email [email protected]

§3.8 Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać konta osobom trzecim.

§3.9 Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Operatora powiadomień i wiadomości na podany przez Użytkownika kontakt (np. adres e-mail, telefon komórkowy).

§3.10 Użytkownik zgadza się, że zapewni aktualność swoich informacji kontaktowych.

Odpowiedzialność

§4.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

§4.2 Operator zapewnia możliwość tworzenia Bio w Serwisie przez Użytkowników z zastrzeżeniem możliwości ingerencji w ich formę i treść.

§4.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i autentyczność informacji zawartych w Bio.

§4.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i autentyczność informacji zawartych w Bio.

  • podał w trakcie rejestracji konta, dodawania i edycji Bio dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu lub godzące w dobre imię Operatora.

§4.5 Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Bio.

§4.6 Operator nie gwarantuje, że dostarczane usługi będą funkcjonowały bez zakłóceń lub błędów.

§4.7 Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Bio.

§4.8 Ze względu, że korzystanie z Serwisu ma charakter bezpłatny Operator nie wypłaci żadnej kwoty z tytułu roszczeń.

Rozwiązanie umowy

§5.1 Zarówno Operator, jak i Użytkownik mogą rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie za powiadomieniem drugiej strony.

§5.2 Po rozwiązaniu umowy Użytkownik traci prawo dostępu i prawo do korzystania z Serwisu i jego usług.

§5.3 Użytkownik może skontaktować się z Operatorem, aby zamknąć konto.

Zażalenia dotyczące treści

§6.1 Wymogiem jest, aby informacje publikowane przez Użytkowników były dokładne i nie naruszały praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw stron trzecich.

§6.2 Użytkownik może wnieść skargę do Operatora odnośnie treści zawartych w Bio.

§6.3 Operator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia każdej skargi.

Premium

§7.1 Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Bio może skorzystać z Usług Płatnych w postaci pakietu narzędzi premium m. in. sekcja Q&A, kody rabatowe, zmiana wyglądu.

§7.2 Użytkownik może skorzystać z Usług Płatnych po stworzeniu Bio.

§7.3 Usługi Odpłatne są realizowane względem pojedynczego Bio, tj. nie jest możliwe wykorzystanie pakietu Usług Płatnych do różnych Bio.

§7.4 Usługi Odpłatne są dostępne w pakietach usług. Aktywacja pakietu następuje po opłaceniu i zaksięgowaniu zamówienia.

§7.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Bio.

Płatności

§8.1 Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Płatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami netto (nie zawierają podateku od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

§8.2 Płatności dokonywane w Serwisie są dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez Operatora.

§8.3 W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Operatora.

§8.4 Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności.

§8.5 Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Operator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Operator może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Operator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.

§8.6 Świadczenie usług przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8.7 Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

§8.8 Operator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wysyła Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz wysłanie ich Użytkownikowi na adres e-mail podany przy zamówieniu. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.

§8.9 W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Bio z powodu usunięcia lub wyłączenia Bio przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zdezaktualizowania Bio albo Użytkownik dokonał zmiany Bio w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Bio oraz związanych z nim Usług Płatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

§8.10 Bio niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, treści będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Bio oraz związanych z danym Bio Usług Płatnych będzie zwrócona. Na wniosek Użytkownika opłata zostanie zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą metodą płatności. W przypadku gdy Bio zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Bio z Serwisu. Operator od zwracanej kwoty potrąca opłaty pobierane przez Operatora płatności.

§8.11 Zamówienia w Serwisie będą przetwarzane przez dedykowaną do tego celu aplikację Operatora.

§8.12 Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Na wniosek Użytkownika opłata zostanie zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą metodą płatności. Operator od zwracanej kwoty potrąca opłaty pobierane przez Operatora płatności.

Reklamacje

§9.1 W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem Wsparcia Klienta/Centrum Pomocy za pomocą adresu email [email protected], podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.

§9.2 Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

§9.3 Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Operatora.

§9.4 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, nazwę użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

§9.5 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Operator zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Operatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

§9.6 Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Postanowienia końcowe

§10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

§10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.